TodoBI TodoBI

Storytelling con datos

Unos consejos para hacer un buen Storytelling con datos (recordad, si usais open source, además ahorrareis dinero)